Wat is speltherapie en hoe is de werkwijze?

“Door de speltherapie en de oudergesprekken kregen wij inzicht in de gevoelens van ons kind en hoe wij daarop aan konden sluiten.”

Wat is speltherapie?

Speltherapie is een vorm begeleiding die speciaal afgestemd is op de natuurlijke bezigheid en taal van kinderen: spelen!   In plaats van erover praten, spelen kinderen meestal liever over dingen die hen bezig houden of waar ze tegen aan lopen.

Speltherapie is voor kinderen van ongeveer 4 t/m 12 jaar en kan helpen bij lichte tot matige problematiek op sociaal, emotioneel en/of gedragsmatig gebied. 

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet
  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen,  slecht luisteren, 
  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
  • Hechtingsproblemen


Werkwijze speltherapie

Na het intakegesprek met ouders vinden er twee a  drie (spel)observaties plaats met het kind, waarmee wordt nagegaan of speltherapie kan aansluiten bij de problematiek en mogelijkheden van het kind. Wanneer dit zo is kan het kind starten met de therapie. Enkele weken later vindt er een gesprek met de ouders plaats om de observaties te bespreken en de behandeldoelen definitief vast te stellen.

De therapie vindt, in beginsel wekelijks, plaats in de spelkamer welke zo ingericht is dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen. De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel of speelt mee en voert doelgerichte interventies uit binnen spel.

Middels tussentijdse gespreken blijven ouders op de hoogte van de therapie. Wanneer het kind en de ouders zelf weer verder kunnen wordt de therapie, in overleg afgerond.