Visie, missie en strategie

Kent u onze visie, missie en strategie al?

Maak hier kennis met de invalshoek van waaruit wij werken.

De visie van waaruit Zelluf werkt

thCA2M7OI1Wanneer een kind is vastgelopen in de ontwikkeling heeft het recht op ondersteuning waarmee het zoveel mogelijk zelf, op eigen kracht, weer verder kan. Ditzelfde geldt voor de ouders van het kind: zij hebben recht op ondersteuning waarmee zij zo snel als mogelijk zélf verder kunnen. Dit, wanneer zij zijn vastgelopen m.b.t. de opvoeding/gedagsproblematiek van hun kind(eren). Ouders zijn de experts betreffende hun kind, zij kennen het als geen ander en zij spelen een belangrijke rol in het behalen van de therapiedoelen van hun kind.

Het vertrouwen op de eigen kracht (en/of het hervinden daarvan), staat in de kindertherapie  en ouderbegeleiding centraal. Tevens vormen “De rechten van het kind” belangrijk uitgangspunt.

De missie en strategie van Zelluf

Missie:

Bijdragen aan het voorkomen, verminderen/opheffen van (psycho)sociaal-emotionele ontwikkelingsproblematiek (en gevolgen daarvan) bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Én bijdragen aan het voorkomen, verminderen/opheffen van opvoedingsproblemen van ouders welke kinderen hebben in de basis- schoolleeftijd.

Strategie:

Het bieden van client centered speltherapie aan kinderen, het verzorgen van  ouderbegeleiding, workshops en trainingen.

De invalshoek is dat Zelluf kinderen/gezinnen kortdurend ondersteund bij het zicht te krijgen op problematiek en hoe daarmee om te gaan.

Middelen:

  • Clientend centered speltherapie
  • Ouderbegeleiding / ouder-kind-trainingen vanuit coachende houding
  • Workshops en lezingen

Waar staat Zelluf voor?

Kortdurende effectieve ondersteuning:
•De spel-therapeutische behandeling duurt zo kort als mogelijk. Dit wordt mede bereikt doordat naast de speltherapie voor het kind, ouders worden begeleid in gesprekken. Zij krijgen handvatten hoe met de problematiek van hun kind om te gaan.

Flexibiliteit:
•Oudergesprekken kunnen ook in de avonduren en desgewenst bij u thuis plaatsvinden
•Speltherapie kan indien noodzakelijk (en mogelijk) ook op de school van uw kind plaatsvinden

Zelluf staat voor kwaliteit middels o.a.:
•Registratie beroepsvereniging NVVS, FVB,  en RBCZ/TCZ
•Het deelnemen aan supervisie en intervisie
•Bijscholing
•Jaarlijks bieden van een stageplek
•Evaluatie behandeleffect en tevredenheid middels PDCA-cylus

CONTACTFORMULIER